อาหาร ของหวาน และเครื่องดื่ม

SEO (Search Engine Optimization) คืออะไร?

Image result for seo (search engine optimization)

“SEO” หรือ ” Search Engine Optimization ” คือ วิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาและการเพิ่ม Backlink ซึ่งเป็นลิงค์ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) เมื่อกรอก Keyword (คำค้นหา) ที่ต้องการผ่าน Search Engine (เครื่องมือค้นหา) ต่างๆ อาทิ Google, Yahoo!, Bing เป็นต้น โดยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ในระยะยาว

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ค้นหาข้อมูลผ่าน Google มากเป็นอันดันหนึ่งในหลายๆ ประเทศ ทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนใหญ่จึงเน้นการทำ SEO บน Google เป็นหลัก ทั้งนี้ แต่ละ Search Engine ก็มีหลักการที่ไม่ต่างกันนัก นั่นคือ “User Experience (UX)” หรือ “การมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด” ดังนั้นการทำ SEO ตามหลักของ Google จะเน้นการทำเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ ให้ข้อมูลที่ตรงกับ Keyword ที่ใช้ค้นหา จึงสามารถส่งผลในการทำ SEO ใน Search Engine อื่นๆ อีกด้วย

ในส่วนของกรอบสีแดง คือ ส่วนของ “Organic Search” หรือที่เรียกว่า “Natural Search” ในส่วนนี้เป็นข้อมูลหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดที่ทางระบบของ Search Engine อาทิ Google รวบรวมมาโดยใช้คะแนนในการจัดอันดับ การให้คะแนนนั้นก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่แต่ละ Search Engine ได้กำหนดขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงเรียกวิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บนหน้าผลการค้นหานี้ว่า “SEO ( Search Engine Optimization )” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “SEM (Search Engine Marketing)” หรือการทำการตลาดบน Search Engine สำหรับในส่วนข้อความที่อยู่เหนือกรอบสีแดง ที่มีคำว่า “โฆษณา” หรือ “Ad” นั้นคือส่วนของการลงโฆษณากับทาง Google ซึ่งเรียกว่า “PPC (Pay Per Click)” โดยเป็นการประมูล Keyword ที่ต้องการให้แสดงโฆษณา และจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อมีการคลิกเข้าไปชม รับทำ SEO

Almonds Deliver a Massive Amount of Nutrients

Image result for Almonds

Almonds Deliver a Massive Amount of Nutrients
Almonds are the edible seeds of Prunus dulcis, more commonly called the almond tree.

They are native to the Middle East, but the US is now the world’s largest producer.
The almonds you can buy in stores usually have the shell removed, revealing the edible nut inside. They are sold either raw or roasted.
They are also used to produce almond milk, oil, butter, flour or paste — also known as marzipan.
Almonds boast an impressive nutrient profile. A 1-ounce (28-gram) serving of almonds contains (1):

Fiber: 3.5 grams
Protein: 6 grams
Fat: 14 grams (9 of which are monounsaturated)
Vitamin E: 37% of the RDI
Manganese: 32% of the RDI
Magnesium: 20% of the RDI
They also contain a decent amount of copper, vitamin B2 (riboflavin) and phosphorus.
This is all from a small handful, which supplies only 161 calories and 2.5 grams of digestible carbohydrates.

It is important to note that your body does not absorb 10–15% of their calories because some of the fat is inaccessible to digestive enzymes (2Trusted Source, 3Trusted Source).
Almonds are also high in phytic acid, a substance that binds certain minerals and prevents them from being absorbed.
While phytic acid is generally considered a healthy antioxidant, it also slightly reduces the amount of iron, zinc and calcium you get from almonds.

SUMMARY
Almonds are very popular tree nuts. Almonds are high in healthy monounsaturated fats, fiber, protein and various important nutrients. ufabet

May Improve Bone Health in Combination With Other Nutrients

May Improve Bone Health in Combination With Other Nutrients

Image result for StrawberriesMay Improve Bone Health in Combination With Other Nutrients
Manganese is essential for bone health, including bone development and maintenance.

May Improve Bone Health in Combination With Other Nutrients
Manganese is essential for bone health, including bone development and maintenance.

When combined with the nutrients calcium, zinc and copper, manganese supports bone mineral density. This is particularly important in older adults.
Studies have shown that about 50% of postmenopausal women and 25% of men aged 50 or older will suffer from an osteoporosis-related bone break (1Trusted Source).
Research suggests that taking manganese with calcium, zinc and copper may help reduce spinal bone loss in older women (2Trusted Source).

However, other studies suggest that supplements containing only calcium and vitamin D have similar effects. Thus, the role of manganese in bone health is still being researched (4Trusted Source, 5Trusted Source).

SUMMARY
Manganese may play a positive role in bone health by working in concert with other vitamins and minerals to improve bone mineral density.

Strong Antioxidant Properties May Reduce Disease Risk
Manganese is a part of the antioxidant enzyme superoxide dismutase (SOD), which is arguably one of the most important antioxidants in your body (6Trusted Source).
Antioxidants help protect against free radicals, which are molecules that can cause damage to cells in your body. Free radicals are believed to contribute to aging, heart disease and some cancers (7Trusted Source).

Another study showed that SOD was less active in people with rheumatoid arthritis, compared to individuals without this condition (10Trusted Source).
Therefore, researchers proposed that proper intake of antioxidant nutrients may reduce free radical generation and improve antioxidant status in those with the disease (10Trusted Source).
As manganese plays a role in SOD activity ufabet

Blueberries Protect Cholesterol in Your Blood From Becoming Damaged

Image result for blueberries

Blueberries Protect Cholesterol in Your Blood From Becoming Damaged
Oxidative damage is not limited to your cells and DNA.

It is also problematic when your “bad” LDL cholesterol is oxidized.
In fact, oxidation of “bad” LDL cholesterol is a crucial step in the heart disease process.
The antioxidants in blueberries are strongly linked to reduced levels of oxidized LDL. This makes blueberries very good for your heart (15Trusted Source).

SUMMARY
The antioxidants in blueberries have been shown to reduce a predominant risk factor for heart disease by preventing oxidative damage to “bad” LDLcholesterol.

Blueberries May Lower Blood Pressure

Other studies have observed similar effects — especially for postmenopausal women (19Trusted Source, 20Trusted Source).

SUMMARY
Regular blueberry intake is tied to lower blood pressure in numerous studies.

Blueberries May Help Prevent Heart Disease
While eating blueberries may lower blood pressure and oxidized LDL cholesterol, it’s important to keep in mind that these are risk factors — not actual diseases.

It would be much more informative to know whether blueberries help prevent hard endpoints like heart attacks, which are the world’s leading cause of death (21Trusted Source).

A study in 93,600 nurses found that those with the highest intake of anthocyanins — the main antioxidants in blueberries — were at a 32% lower risk of heart attacks compared to those with the lowest intake (22Trusted Source).

Because this was an observational study, it cannot prove that the anthocyanins alone caused the reduction in risk.

More studies are needed before any claims can be made.  ufabet

Bananas are among the world’s most popular fruits.

Bananas

Image result for กล้วย

Bananas Contain Many Important Nutrients
Bananas are among the world’s most popular fruits.

Native to Southeast Asia, they are now grown in many warm parts of the world.

Bananas vary in color, size and shape.

The most common type is the Cavendish, which is a type of dessert banana. Green when unripe, it yellows as it matures.

Bananas contain a fair amount of fiber, as well as several antioxidants. One medium-sized banana (118 grams) also boasts (1, 2Trusted Source, 3Trusted Source):

Potassium: 9% of the RDI
Vitamin B6: 33% of the RDI
Vitamin C: 11% of the RDI
Magnesium: 8% of the RDI
Copper: 10% of the RDI
Manganese: 14% of the RDI
Net carbs: 24 grams
Fiber: 3.1 grams
Protein: 1.3 grams
Fat: 0.4 grams
Each banana has only about 105 calories and consists almost exclusively of water and carbs. Bananas hold very little protein and almost no fat.

The carbs in green, unripe bananas consist mostly of starch and resistant starch, but as the banana ripens, the starch turns into sugar (glucose, fructose and sucrose).

SUMMARY
Bananas are rich in fiber, antioxidants and several nutrients. A medium-sized banana has about 105 calories.

Banana Contain Nutrients That Moderate Blood Sugar Levels
Banana are rich in pectin, a type of fiber that gives the flesh its spongy structural form (4).

Unripe bananas contain resistant starch, which acts like soluble fiber and escapes digestion.

Both pectin and resistant starch may moderate blood sugar levels after meals and reduce appetite by slowing the emptying of your stomach (5Trusted Source, 6Trusted Source, 7Trusted Source).

Furthermore, bananas also rank low to medium on the glycemic index (GI), which is a measure — from 0–100 — of how quickly foods increase blood sugar levels.

The GI value of unripe bananas is about 30, while ripe bananas rank at about 60. The average value of all bananas is 51 (8, 9Trusted Source). ufabet

 

Food healthy >> Apples Are Nutritious

Food healthy >> Apples Are Nutritious

Image result for apples are nutritious

A medium apple — with a diameter of about 3 inches (7.6 centimeters) — equals 1.5 cups of fruit. Two cups of fruit daily are recommended on a 2,000-calorie diet.
One medium apple — 6.4 ounces or 182 grams — offers the following nutrients (1Trusted Source):
Calories: 95
Carbs: 25 grams
Fiber: 4 grams
Vitamin C: 14% of the Reference Daily Intake (RDI)
Potassium: 6% of the RDI
Vitamin K: 5% of the RDI
What’s more, the same serving provides 2–4% of the RDI for manganese, copper, and the vitamins A, E, B1, B2, and B6.
Apples are also a rich source of polyphenols. While nutrition labels don’t list these plant compounds, they’re likely responsible for many of the health benefits.
To get the most out of apples, leave the skin on — it contains half of the fiber and many of the polyphenols.

SUMMARY
Apples are a good source of fiber and vitamin C. They also contain polyphenols, which may have numerous health benefits.

Apples May Be Good for Weight Loss
Apples are high in fiber and water — two qualities that make them filling.

In one study, people who ate apple slices before a meal felt fuller than those who consumed applesauce, apple juice, or no apple products (2Trusted Source).

In the same study, those who started their meal with apple slices also ate an average of 200 fewer calories than those who didn’t (2Trusted Source).

In another 10-week study in 50 overweight women, participants who ate apples lost an average of 2 pounds (1 kg) and ate fewer calories overall, compared to those who ate oat cookies with a similar calorie and fiber content (3Trusted Source).

Researchers think that apples are more filling because they’re less energy-dense, yet still deliver fiber and volume.

Furthermore, some natural compounds in them may promote weight loss.

A study in obese mice found that those given a supplement of ground apples and apple juice concentrate lost more weight and had lower levels of “bad” LDL cholesterol, triglycerides, and total cholesterol than the control group (4Trusted Source).

SUMMARY
Apples may aid weight loss in several ways. They’re also particularly filling due to their high fiber content. ufabet

กุ้งหมักซอสพริกไทยดำ ผัดต้นหอมญี่ปุ่น ง่ายมาก กับอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ยากอย่างที่คิด

กุ้งหมักซอสพริกไทยดำ ผัด ต้นหอมญี่ปุ่น

กุ้งหมักซอสพริกไทยดำ ผัด ต้นหอมญี่ปุ่น
1.ตั้ง กะทะ ฉีด ออยเสปรย์ 1 ครั้ง ใส่ กระเทียม สับ ต้นหอม ญี่ปุ่น ปรุงรส ด้วย เกลือ LS อย่างเดียวค่ะ โรยด้วยต้นหอม ซอย
2.กุ้งหมัก ด้วย ซอส พริกไทยดำ ของ litesauce.losesize หมักไว้ 15 นาที เอามา ย่าง บน กะทะ ใช้ กะทะ ต่อจาก ผัด เลยค่ะ
3.ทาน กับ ข้าวกล้อง ค่ะ

ประโยชน์ ของ ต้นหอมญี่ปุ่น

ต้นหอมญี่ปุ่น ดูเผินๆ จะ คล้าย กับ ต้นหอม ทั่วไป แต่ มี ขนาด ใหญ่ กว่า ทรงต้น สูงกว่า หอมหัวใหญ่ ลำต้น จริงจะมี ลักษณะ เป็น แผ่ นอยู่ระหว่าง ราก และ ใบ ใบ มีลักษณะ เป็น หลอดยาว คล้าย ใบหอม ขนาดใหญ่ มี จำนวน 6-7 ใบต่อต้น ลำต้นเทียม คือ ส่วนของกาบใบ ทำ หน้าที่ สะสม อาหาร เป็น ส่วน ที่นำ มา บริโภค ซึ่งจะ ขยายตัว ตามยาว โดยทั่วไปลำต้นเทียมสูง 25-75 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-7 ซม.  ขยายพันธุ์ โดยใช้เมล็ด และ การแยกกอ ส่วนที่นำมา บริโภค คือ ลำต้นเทียม ที่มี ลักษณะ กลมยาว สีขาว จะ ประกอบ ด้วย น้ำตาล และ โปรตีนสูง สารกระตุ้น ต่อม น้ำตา มี รสหวาน ป้องกัน หลอดเลือด หัวใจตีบ ลด คอเลสเตอรอล ความดันโลหิต มี โพแทสเซียมช่วย ในการ ขับปัสสาวะ ขับกรดยูริคต้นหอมญี่ปุ่น ยัง อุดม ไปด้วย คุณค่า ทาง อาหาร มี แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส รวมถึง วิตามิน A C และ K ช่วยป้องกัน หลอดเลือด หัวใจตีบ ลด คลอเลสเตอรอล และ ความดัน โลหิต ต้นหอมญี่ปุ่น จะใช้เป็น ส่วนผสม เพื่อ เพิ่ม รสชาติ ให้ กับ อาหาร ญี่ปุ่น ใน เมนู ส่วนใหญ่ ก็ ว่าได้ โดย ส่วน ลำต้น สีขาว จะ นิยม นำมา ซอย เป็น เส้นฝอย ใช้ โรย ตกแต่ง อาหาร สับ ละเอียด เป็น ส่วนผสม ใน การปรุงอาหาร ต่างๆ เช่น เกี๊ยวซ่า หั่นเป็นท่อนๆ ใส่ต้ม ผัด เป็นต้น  ufabet

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สูตรและวิธีทำ ไม่ยาก ลองเลย น้ำเสาวรส

น้ำเสาวรส

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำเสาวรส

ลักษณะ เสาวรส
เสาวรสเรียกอีกชื่อว่า กะทกรกฝรั่ง กะทกรกสีดา หรือกะทกรกยักษ์ มีลักษณะเป็นเถาไม้เลื้อย ผลเสาวรสเป็นทรงกลม ผลอ่อนจะเป็นสีเขียว และเมื่อสุกจะมีหลายสีแล้วแต่พันธุ์ ซึ่งจะมีสีเหลือง สีส้ม สีม่วง ด้านในของเปลือกจะเป็นสีขาวที่เรียกว่ารก ในประเทศไทยอยู่ปลูกอยู่ 3 สายพันธุ์ ซึ่งใน แต่ละพันธุ์ก็จะมี สรรพคุณ และ ประโยชน์ของเสาวรสที่แตกต่างกันไป

พันธุ์ผลสีม่วง ( Passiflora edulis) เมื่อผลสุกจะมีเปลือกสีม่วง น้ำจะมีรสชาติที่ดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ มีกรดต่ำและเหมาะจะทานแบบสด ๆ ได้เพราะจะมีรสชาติหวาน
พันธุ์ผลสีเหลือง (Passiflora edulis, var flaicarpa) พันธุ์นี้น้ำจะมีความเป็นกรดสูง เมื่อ สุกเปลือก จะมีสีเหลือง เหมาะที่จะส่ง เข้าโรงงาน เพื่อ ทำการแปรรูป มากกว่า การรับประทาน แบบสด ๆ
พันธุ์ลูกผสม พันธุ์นี้จะเป็นการผสมระหว่าง พันธุ์ผลสีม่วง และ พันธุ์สีเหลือง โดยมี ลักษณะเด่น ของทั้ง 2 สายพันธุ์รวมกัน จึงเหมาะจะปลูกเพื่อการทำน้ำเสาวรส

ประโยชน์ของเสาวรส
ประโยชน์ ของเสาวรสจากหลากหลายส่วนของต้นเสาวรส

เมล็ดเสาวรส สามารถนำไป ประกอบอาหาร ต่าง ๆ รวมทั้ง นำไป สกัดน้ำมันพืช ทำเนยเทียม เปลือกนำไปสกัดสารเพกติน (Pectin) เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมอาหาร หรือ นำมาตากแห้ง เป็น อาหารสัตว์
เนื้อเสาวรส นำลูกเสาวรส ผลสุก มาทำ น้ำผลไม้ ซึ่ง คนไทย ก็ นิยม ทั้งทำกินเองและ ทำขายได้ หรือ ผสมกับน้ำผลไม้ชนิดอื่นเพื่อเพิ่ม ความอร่อย ได้ตามชอบ นอกจากนี้ ยัง สามารถนำ เนื้อของเสาวรส ไปทำ ขนม ได้หลากหลายชนิด ทั้งเค้ก ไอศกรีม แยมเสาวรส เยลลีเสาวรส
เปลือกเสาวรส เราสามารถ นำเปลือก ของ เสาวรสสุก นำไป ปั่นรวม กับ น้ำตาล และ น้ำเสาวรส เป็นเครื่องดื่ม Refresco
ยอดอ่อนเสาวรส สามารถนำ ไป แกง หรือ กินกับน้ำพริกได้
สรรพคุณ ของเสาวรส
จากการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ และ ทางการแพทย์ มีการนำส่วนต่าง ๆ ของ เสาวรสมา ใช้ประโยชน์ และมีสรรพคุณ ทางยามากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการ อักเสบ และ บรรเทาปวด ลดความดันโลหิตสูง ลดไขมัน ต้านเบาหวาน ต้านมะเร็ง บรรเทาอาการหอบหืด และ ฤทธิ์คลายเครียด คลายความ วิตกกังวล ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้มีผลสรุปว่า น้ำเสาวรส มี คุณค่า ทาง โภชนาการ และ มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมถึงสรรพคุณเสาวรสอื่น ๆ คือ

เสาวรส สรรพคุณแก้เจ็บคอ บรรเทาอาการไอ ลดเสมหะ เพราะ เป็นผลไม้ มีรส เปรี้ยวซึ่งมี วิตามินซีสูง และยังเสริมภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เป็นหวัดได้ง่าย
เสาวรส ประโยชน์ช่วยบำรุงสายตา เพราะมีวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนในการต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันเซลล์ประสาทตาเสื่อม
เสาวรส ช่วยบำรุงหัวใจ เพราะมี โพแทสเซียมสูง ช่วยให้ ระบบ การทำงาน ของ หัวใจ มี ประสิทธิภาพ และความดันโลหิตดีขึ้น

ส่วนผสม น้ำเสาวรส
• เนื้อเสาวรส 2 กิโลกรัม
• น้ำเปล่า 2 ลิตร
• น้ำตาลทราย 800 กรัม
• เกลือป่นหยาบ 2 ช้อนชา

วิธีทำ น้ำเสาวรส
1. ใส่เนื้อเสาวรสและน้ำเปล่าลงในโถปั่นน้ำผลไม้ ปั่นจนละเอียด จากนั้นเทใส่หม้อ
2. ยกขึ้นตั้งไฟ ใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่น คนจนส่วนผสมเดือด ยกลงกรองผ่านกระชอน หรือผ้าขาวบาง รอจนอุ่นหรือเย็น บรรจุใส่ขวด พร้อมดื่ม ufabet

สูตรและวิธีทำอาหารดพื่อสุขภาพ สูตรเด็ด ข้าวคลุกกะปิ

ข้าวคลุกกะปิ

สูตรข้าวคลุกกะปิ - Hello Khunmor

เคล็ด(ไม่)ลับ สรรพคุณทางยา ของ หอมแดง

ในหอมแดงอุดมด้วยวิตามิน และคุณค่าทางอาหารครบถ้วน แถมยังเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย บำรุงสมอง ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดี ที่สำคัญ มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ไม่ขึ้นลงวูบวาบ

ด้วยความหลากหลายของตัวยาในหอมแดง ส่งผลให้มี สรรพคุณ มากตามไปด้วย ข้อมูลจากสถาบันอภัยภูเบศรกล่าวถึงวิธีใช้ประโยชน์ของหอมแดงไว้ดังนี้

ไข้หวัด แก้หวัดคัดจมูก และช่วยลดน้ำมูก
ใช้หัวเล็กปอกเปลือกทุบพอแตก ห่อผ้าบางๆ วางไว้ตรงหัวนอน เพื่อให้ กลิ่น หัวหอม เข้าจมูก ช่วยทำให้จ มูกโล่ง สามารถ บรรเทา อาการ หวัดได้ (วางไว้เวลาเด็กหลับ )

บรรเทาอาการท้องเดิน ท้องอืด/แน่น ขับลม”
นำมาซอยเป็นแว่น ต้มเอาน้ำดื่ม

โรคหืดหอบ ไอเรื้อรั้ง
ใช้หัวหอมขนาดประมาณหัวแม่มือ ใส่ขิงและ กระเทียม ผสมน้ำ 1 แก้ว แล้วปั่นกรองเอาแต่น้ำ ใส่น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ บีบมะนาว 2-3 ลูก ดื่มวันละ 1 แก้ว หลังแปรงฝันเสร็จ อาการหอบหืดจะค่อยๆ ดีขึ้น

แก้ผื่นคัน ลดการอักเสบ
หอมแดงหัวเล็ก 4-5 หัว ตำให้แหลก คั้นเอาน้ำ แล้วนำไปแช่ตู้เย็น 30 นาที จากนั้นนำมาทาบริเวณที่เป็นเม็ดผดผื่น

รักษาสิวและลดรอยด่างดำ
หอมแดงหัวเล็ก 4-5 หัว ล้างให้ สะอาด แล้วนำมา ย่างไฟ หรือฝานบางๆ ใช้แปะไว้บริเวณที่เป็นสิวหรือ รอยด่างดำบนใบหน้ายก เว้นรอบ ดวงตา และ ปลายจมูก เพราะอาจเกิดการ ระคายเคือง จาก กำมะถัน ในน้ำ หอมแดง ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออก ทำทุกวันประมาณ 1 สัปดาห์ รอยด่างดำจะค่อยๆ จางลง

วัตถุดิบไก่ ข้าวคลุกกะปิ 
– อกไก่บด 1 ถ้วย
– เกลือ ½ ช้อนชา
– พริกไทย ½ ช้อนชา
– ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนชา

วัตถุดิบ ข้าวคลุกกะปิ
– ข้าวกล้องหอม คัดพิเศษ ตราเอโร่ 1 ถ้วย
– กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ
– น้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ
– น้ำเปล่า 2 ถ้วย
– กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ

วัตถุดิบเครื่องเคียง ข้าวคลุกกะปิ 
– แตงกวา ตามชอบ
– พริกขี้หนู ตามชอบ
– ไข่เจียว ตามชอบ
– ถั่วฝักยาว ตามชอบ
– มะนาว ตามชอบ
– มะม่วงเปรี้ยว ตามชอบ
– กุ้งแห้ง ตามชอบ
– กุนเชียง ตามชอบ
– หอมแดง ตามชอบ

วิธีทำ ข้าวคลุกกะปิ 
1. ผัดไก่
นำ อกไก่ บดมาหมักด้วย เกลือ พริกไทย และซีอิ๊วขาว 30 นาที
นำกระทะขึ้นตั้งไฟ เอาทิชชูชุบน้ำแล้วนาบลงบนกระทะ จากนั้นนำอกไก่หมักลงไปผัดจนสุก

2. ทำข้าว คลุกกะปิ
นำ ข้าวกล้องหอมคัดพิเศษ ตราเอโร่ ไปล้างให้สะอาด
ใส่น้ำเปล่า แล้วนำไปหุงจนสุก
นำ กระทะ ขึ้น ตั้งไฟ ปานกลาง เทน้ำมันลงไป ตามด้วย กระเทียม ผัดจนเหลืองหอม
ใส่ ข้าวกล้องหอมคัดพิเศษ ตราเอโร่ และ กะปิ ลงไปผัดให้เข้ากัน

3. ตกแต่ง + จัดเสิร์ฟ
ตักข้าวคลุกกะปิใส่จาน ตกแต่งด้วยเครื่องเคียงที่เตรียมไว้ จากนั้นราดอกไก่ลงบนข้าว
เมนูเพื่อสุขภาพ พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนในครอบครัวแล้วจ้า!  ufabet

สูตรและวิธีทำอาหารดพื่อสุขภาพ สูตรเด็ด สลัดโรลล์ปูอัด

สลัดโรลล์ปูอัด

สลัดโรลล์ปูอัด เมนูจากวัตถุดิบสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ | Wongnai Cooking -  YouTube

ประโยชน์ 5 ผักสลัดสุดฮิต
เรดโอ๊ค : ใบสีแดงเข้ม ปลายใบหยิก
เป็นผักที่มีวิตามิน และสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ไม่ว่าจะ มีวิตามินเอ วิตามินซี โฟเลต และธาตุเหล็ก เหมาะกับคนมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย เรดโอ๊คจะช่วยล้างลำไส้ ให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างมีระบบขึ้น กระซิบว่าเรดโอ๊ค ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น ทานสดจะอร่อยมาก

กรีนโอ๊ค : ใบหยักสีเขียว เป็นพุ่ม
กรีนโอ๊ค หน้าตาจะคล้ายเรดโอ๊ค รสชาติหวาน กรอบ เป็นพุ่ม แคลอรี่น้อย มีวิตามินบี วิตามินซี และไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องท้องผูก บำรุงสายตา กล้ามเนื้อ และเส้นผมได้เป็นอย่างดี รับประทานง่ายมากๆ จะทานสดๆ หรือราดด้วยน้ำสลัดก็อร่อย

กรีนคอส : ใบเรียวยาว รสชาติหวาน
เป็นอีกหนึ่งผักสลัดที่มีวิตามินสูง และมีธาตุเหล็ก ที่เข้าไปช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงในร่างกาย ช่วยแก้โรคโลหิตจางได้ ความพิเศษของผักกรีนคอส คือ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียง 3% เหมาะสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน และยังช่วยในเรื่องกระตุ้นการขับถ่ายอีกด้วย

ผักกาดแก้ว : สีเขียวอ่อน ใบห่อเป็นหัว
ใครชอบกินแฮมเบอร์เกอร์กัดปุ๊บ เจอผักกรอบๆ นั่นคือผักกาดแก้ว มีธาตุเหล็ก ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบิน ซึ่งดีต่อผู้ป่วยโรคเลือด และช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยให้ผ่อนคลาย นอนหลับง่าย หลายคนมักเจอผักกาดแก้วในยำ สลัด ผักนี้ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายด้วยนะ

ผักร็อคเก็ต : เป็นทรงรี เรียวยาว
ร็อคเก็ตจะมีความเผ็ดซ่านิดๆ ไม่เหมือนผักสลัดอื่นๆ เป็นผักสำหรับสาวควบคุมน้ำหนัก หลายคนชอบเอามาทานกับน้ำมันมะกอก เกลือ และมะเขือเทศ มีวิตามินซี วิตามินเค ช่วยบำรุงกระดูก ทั้งยังมีแคลเซียมสูง ใครได้ลองระวังติดใจ

วัตถุดิบ สลัดโรลล์ปูอัด
– ปูอัด 12 ชิ้น
– กรีนโอ๊ก 120 กรัม
– เร้ดโอ๊ก 120 กรัม
– แตงกวาหั่นยาว 120 กรัม
– แครอทหั่นยาว 120 กรัม
– ผักชี 60 กรัม
– กระเทียม 30 กรัม
– รากผักชี 3 ราก
– น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
– พริกขี้หนู 30 กรัม
– น้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
– น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ
– มายองเนส 50 กรัม
– แผ่นเปาะเปี๊ยะญวน 12 แผ่น

วิธีทำ สลัดโรลล์ปูอัด
– ทำน้ำจิ้มโดยการโขลกพริกขี้หนู กระเทียม และรากผักชีให้ละเอียด จากนั้นตักใส่ชามผสมไว้
– ปรุงรสด้วย น้ำตาล น้ำมะนาว น้ำปลา และมายองเนส คนให้เข้ากันแล้วตักใส่ถ้วยพักไว้
– นำแผ่นเปาะเปี๊ยะญวนชุบน้ำเพื่อให้นิ่ม จากนั้นวางกรีนโอ๊ก เร้ดโอ๊ก แครอท แตงกวา ผักชี และปูอัดลงไปบนแผ่นแป้ง ม้วนเข้าด้วยกัน เรียงใส่จานและวางน้ำจิ้มที่ทำไว้ พร้อมเสิร์ฟค่ะ  ufabet

Scroll To Top